×

Aliemnty

Alimenty są to świadczenia materialne bądź niematerialne służące zaspokojeniu bieżących i usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych.

Alimenty
na dzieci

Rodzicie w pierwszej kolejności zobowiązani są do zaspakajania potrzeb alimentacyjnych dzieci. Mogą one przybierać postać zarówno materialną (świadczenia pieniężne) jak i niematerialną (starania w wychowaniu dzieci). Obowiązek alimentacyjny utrzymuje się również po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie jest ono w stanie ponieść kosztów swojego utrzymania (np. kontynuowanie nauki po osiągnięciu 18 roku życia).

Aliemnty
między małżonkami

W polskim prawie wyróżniamy instytucję alimentacji małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa jak i po jego ustaniu czy też unieważnieniu. Każdorazowo należy wziąć pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego jak i zakres usprawiedliwionych potrzeb, a czasem występującego niedostatku, po stronie uprawnionego. Ze względu na źródło obowiązku alimentacyjnego możemy wyróżnić obowiązek alimentacyjny bezterminowy jak i ograniczony czasowo.

Aliemnty
pomiędzy krewnymi

Jest to obowiązek alimentacyjny, w którym zobowiązanym do świadczenia są krewni w dalszej linii pokrewieństwa. Obowiązek ten staje się wymagalny wobec osób pozostających zobowiązanymi w dalszej kolejności w momencie niemożliwości zadośćuczynienia świadczeniom alimentacyjnym przez zobowiązanych w pierwszej kolejności. Przykładem takiego obowiązku może być obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.